การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง/ประกาศ