แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ