มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

คำสั่ง/ประกาศ