ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน