คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน