การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย