รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย