รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประมาณ รอบ 6 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 แล้วนั้น ขอรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย