งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย