ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานจัดเก็บรายได้

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง