แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2562

งานจัดเก็บรายได้