การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

งานจัดเก็บรายได้

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดทวีความรุนแรง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดความแออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาตร์ จึงได้ประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทราบกรอบระยะเวลาในการชำระภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย