บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

งานจัดเก็บรายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยื่นคำร้องขอแก้ไขให้โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง