ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัตติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งานจัดเก็บรายได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง