โครงการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566

งานจัดเก็บรายได้

ด้วยงานจัดเก็บไรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และเป็นการออกบริหารให้ประชาชนสะดวก จึงประชาสัมพันธ์โครงการให้บริการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้