มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมแและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน