แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียร้อยตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรม จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย