รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน