รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี