สรุปผลการสำรวจ วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามกิจกรรมและภาระกิจ จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้ งานแจกเบี้ยยังชีพ งานช่วยเหลือสาธารณะภัย และงานจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง