สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

นายติ่งทอง งู้บุตรตน

นายติ่งทอง งู้บุตรตน

ประธานสภา
นายพรีพล ปานเกลียว

นายพรีพล ปานเกลียว

รองประธานสภา
นายประมวล แฉล้มเขต

นายประมวล แฉล้มเขต

สมาชิก อบต. หมู่ที่1
นางอัณณ์ชญาน์ หนูสวัสดิ์

นางอัณณ์ชญาน์ หนูสวัสดิ์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
นายปรีชา สุขขี

นายปรีชา สุขขี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นางศศิธร แย้มอำพล

นางศศิธร แย้มอำพล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
นายวิเชียร วงษ์ทอง

นายวิเชียร วงษ์ทอง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นางปราณี อุทรา

นางปราณี อุทรา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
นายทองเจือ เครือแก้ว

นายทองเจือ เครือแก้ว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
นางสุรีย์ สิงห์ชัย

นางสุรีย์ สิงห์ชัย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นางอรสา สอนมณี

นางอรสา สอนมณี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
นายพีรพล ปานเกลียว

นายพีรพล ปานเกลียว

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
นางสุนันท์ ทองทาสี

นางสุนันท์ ทองทาสี

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นายทองสุข โพธิ์เย็น

นายทองสุข โพธิ์เย็น

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
นางชนิดา จันทนากูล

นางชนิดา จันทนากูล

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8