อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562


อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

 1. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)
            (1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
                (1/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูและการจราจร
  และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
           (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
           (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
           (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           (5) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรม
  ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะ
  จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
            (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
            (7) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
            (8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร
  ให้ตามความจำเป็นและสมควร
 3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
            (1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
            (2) ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
            (3) ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
            (4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
            (5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
            (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

          (7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
          (8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
          (9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
          (10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
          (11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
          (12) การท่องเที่ยว
          (13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

 1. มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
  ดังนี้ (มาตรา 16)
            (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
            (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
            (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
            (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
            (5) การสาธารณูปการ
            (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
            (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
            (9) การจัดการศึกษา
            (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
            (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
            (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
            (14) การส่งเสริมกีฬา
            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
            (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
            (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
            (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

          (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
          (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
          (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
          (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ
          (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
          (25) การผังเมือง
          (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
          (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
          (28) การควบคุมอาคาร
          (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
          (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 1. อำนาจหน้าที่ของ อบต. ตามข้อ 1 ต้องดำเนินการตาม
  “แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ”