ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพ่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรี ภาพลักษณ์ขององค์กร ที่สร้างความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจและประโยชน์สุขของประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้เสียตลอดไป ตามประกาศแนบท้าย