“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาศเจตนารมย์สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด 2566 และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย