ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี