แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนดำเนินงานประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเองในพื้นที่ สามารถแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง