แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง