แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้รับแจ้งการขอแก้ไขรายละเอียด เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง