แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

แผนพัฒนา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้รับทราบปัญหาควาเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนยังมิได้บรรจุอยู่ในแผน จึงทำการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง