แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

แผนอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง