แผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566

แผนอัตรากำลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตยร์ ได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566 เพื่อพัฒนา วิธีการพัฒนาระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องจัดทำให้สอดคลัองกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี และพัฒนาองค์กร บุคลากรให้มีความก้าวหน้า ตลอดจนมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สร้างผลงานที่ดี มีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามเอกสารแนบท้าย