เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

แผนอัตรากำลัง

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสายอาชีพ และมีหลักเกณฑ์ในการโยกย้าย สับเปลี่ยน หมุนเวียนตำแหน่งที่ชัดเจน และเป็นธรรม จะทำให้บุคลากรเกิดความมั่นใจระบบการบริหารงาน ก่อให้เกิดการกระตุ้น พัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอาชีพ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง