แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย