มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของอ่านเพิ่มเติม…