รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงอ่านเพิ่มเติม…

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตอ่านเพิ่มเติม…

เจ้าหน้าที่อบต.พรหมมาสตร์รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น

นางวันวิสา อ้วนไตร เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมอ่านเพิ่มเติม…

มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ แก่นายสุรสิทธิ์ บรรยงค์ ผู้อำอ่านเพิ่มเติม…