รายงานการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากร (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัตคิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึอ่านเพิ่มเติม…

การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ การวิเคราะห์ผลผลิตประสิทธิภาพ (Productivity) และกระบวนการทำงาน Work Flow Analysis เพื่อหาจุดบกพร่อง และสามารถทำการปรัอ่านเพิ่มเติม…

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 25อ่านเพิ่มเติม…