แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดอ่านเพิ่มเติม…

นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้ปฏิบัตอ่านเพิ่มเติม…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด”

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบอ่านเพิ่มเติม…

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแแบบธรรมภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณอ่านเพิ่มเติม…