การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งบุคลากรมีความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ออ่านเพิ่มเติม…

ผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ข้อ o37 ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำการการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกอ่านเพิ่มเติม…

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

องค์การบริการส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่อ่านเพิ่มเติม…

แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดอ่านเพิ่มเติม…

นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้ปฏิบัตอ่านเพิ่มเติม…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด”

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบอ่านเพิ่มเติม…