นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดให้ปฏิบัตอ่านเพิ่มเติม…

การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด”

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบาย จึงประกาศให้บุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบอ่านเพิ่มเติม…

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแแบบธรรมภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานพัฒนาให้เติบโตอย่างมีคุณอ่านเพิ่มเติม…

มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ตระหนักถึงความสำคัยในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกำหนดมาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ รายละเอียอ่านเพิ่มเติม…

การนำเสนอข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ สอดคล้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 จึงกำหนดมาตราการ ตามเอกสอ่านเพิ่มเติม…

หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิอ่านเพิ่มเติม…

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปตาหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการโดยมีรายละเอียอ่านเพิ่มเติม…

มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตรื ได้ตระหนักและให้ความสำคัยกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครับ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังรายละเอ่านเพิ่มเติม…