พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบหมายรองนายก นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีบุญญะ เข้าร่วมประชอ่านเพิ่มเติม…

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และใส่บาตรทำบุญ พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลพรหมมาสตร์  นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นประธอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตที่1 (หมู่ที่ 1) แทนสมาชิกสภาท่านเดิมที่ได้เสียชีวิตไป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา15.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ไดอ่านเพิ่มเติม…

ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ในการแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ อาคารประชุมสภา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองคอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรออ่านเพิ่มเติม…

มอบประกาศนียบัตร “บุคคลต้นแบบที่ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกสาธารณะ” ประเภทบุคคลทั่วไปในพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ อ่านเพิ่มเติม…

ลานกีฬาเพื่อชุมชน

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามกีฬา และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล และฟิตเนส ซึ่งเป็นกอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…