ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เขตที่1 (หมู่ที่ 1) แทนสมาชิกสภาท่านเดิมที่ได้เสียชีวิตไป

เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา15.00 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวอรุณี มะลิทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ปฏอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการแก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการนี้ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นในการให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ เท่าเทียมเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ไดอ่านเพิ่มเติม…

ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ในการแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ อาคารประชุมสภา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองคอ่านเพิ่มเติม…

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรอบในการทำงบประมาณ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อนำมาใช้ในการประกอบพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กรออ่านเพิ่มเติม…

ลานกีฬาเพื่อชุมชน

ในปัจจุบันคนในชุมชนมีความต้องการที่จะออกกำลังกาย แต่ยังขาดแคลนในเรื่องของสนามกีฬา และอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา เช่น ฟุตบอล และฟิตเนส ซึ่งเป็นกอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…

แสดงจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2564 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงจุดอ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นาย อรุณ เทศถมยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดกิจกรรม “ป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึก (โตไปไม่โกง)” ร่วมกับศุนย์อ่านเพิ่มเติม…

การจัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ร่วมกับผู้นำชุมชน อ่านเพิ่มเติม…

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชอ่านเพิ่มเติม…