เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เข้าตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัล ผ่านไปด้วยความเรียบร้ออ่านเพิ่มเติม…

เจ้าหน้าที่อบต.พรหมมาสตร์รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น

นางวันวิสา อ้วนไตร เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู้มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สาธารณะดีเด่น จากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมอ่านเพิ่มเติม…

มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ แก่นายสุรสิทธิ์ บรรยงค์ ผู้อำอ่านเพิ่มเติม…