ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยความเห็นชออ่านเพิ่มเติม…

่การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ในการประชุมสภาองอ่านเพิ่มเติม…