มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เห็นความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นการตอบสนองเรื่องราวร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนของประชาชน เพื่อเป็นขอ่านเพิ่มเติม…

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสอ่านเพิ่มเติม…

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ตามที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ส่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด ตามมาอ่านเพิ่มเติม…

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จึงได้ดำเนินการจัดทำ ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้อ่านเพิ่มเติม…

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้บรรลุเป็นไปตาอ่านเพิ่มเติม…

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 52 แห่งพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 97 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่อ่านเพิ่มเติม…

ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ด้วยคณะรัฐมานตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกอ่านเพิ่มเติม…

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์

ด้วยคณะรัฐมานตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกอ่านเพิ่มเติม…