รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ษ.2565 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 แล้วนั้น ขอรายงานผลการติอ่านเพิ่มเติม…

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
อ่านเพิ่มเติม…

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (มกราคม – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดอ่านเพิ่มเติม…