แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเปอ่านเพิ่มเติม…

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม…