ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีกำหนดราคาทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินอ่านเพิ่มเติม…

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว หากเอ่านเพิ่มเติม…

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดทวีความรุนแรง เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกอ่านเพิ่มเติม…

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม…

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเปอ่านเพิ่มเติม…

ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแอ่านเพิ่มเติม…