แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

เพื่อให้การขับเคลื่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียร้อยตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรม จึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลือ่านเพิ่มเติม…

แนวทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้จัดทำแนวทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเปอ่านเพิ่มเติม…

เปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อน 2566

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ นางสาวพลอยนภัส สละชีพ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริอ่านเพิ่มเติม…