สรุปผลการสำรวจ วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจตามกิจกรรมแอ่านเพิ่มเติม…

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม…