“สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอประกาอ่านเพิ่มเติม…

ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี เพื่อพัฒนาองค์กรให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต

ในการแถลงนโยบายการบริหารงาน ณ อาคารประชุมสภา สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 นางสาวพลอยนภัส สละชีพ นายกองคอ่านเพิ่มเติม…

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จะยึดมั่นต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพ่อใหอ่านเพิ่มเติม…

แสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฎิเสธการรับหรือให้ของขวัญทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ร่วมแสดงเจอ่านเพิ่มเติม…