แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่ออ่านเพิ่มเติม…