แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้รับทราบปัญหาควาเดือดร้อนและคอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้รัอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผอ่านเพิ่มเติม…

แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารสอ่านเพิ่มเติม…

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน โดยการรวบรมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่องค์การบริหารสอ่านเพิ่มเติม…

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเออ่านเพิ่มเติม…