แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ไปแล้วนั้น เนื่องจากได้รับทราบปัญหาควาเดือดร้อนและคอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้รัอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผอ่านเพิ่มเติม…