แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีบริหารที่ดี จึงได้จัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นรอ่านเพิ่มเติม…

เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

การจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ของตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นความก้าวหน้าในสาอ่านเพิ่มเติม…

แผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตยร์ ได้จัดทำแผนแม่บทสารสนเทศ ปี พ.ศ.2563 – 2566 เพื่อพัฒนา วิธีการพัฒนาระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการอ่านเพิ่มเติม…

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคากรให้มีความก้าวหน้าตลอดจน สามารถสร้างขวัญอ่านเพิ่มเติม…